ข้อดี ข้อเสียของอินเตอร์เน็ต

รูปภาพ 

    ข้อดีของอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตประกอบไปด้วยบริการที่หลากหลาย   ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากมาย ดังต่อไปนี้

    1. ค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น งานวิจัย บทความในหนังสือพิมพ์ ความก้าวหน้าทางกาแพทย์ ฯลฯ ได้จากแหล่งข้อมูลทั่วโลก เช่น ห้องสมุด สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการเดินทางและสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

    2. ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วจากการรายงานข่าวของสำนักข่าวต่างๆ อยู่ รวมทั้งอ่านบทความเรื่องราวที่ลงในนิตยสารหรือวารสารต่างๆ ได้ฟรีโดยมีทั้งข้อความและภาพประกอบด้วย

    3. รับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเงินค่าตราไปรษณียากร ถึงแม้จะเป็นการส่งข้อความไปต่างประเทศก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นเหมือนการส่งจดหมาย การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นี้นอกจากจะส่งข้อความตัวอักษรแบบจดหมายธรรมดาแล้ว ยังสามารถส่งแฟ้มภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงพร้อมกันไปได้ด้วย

    4. สนทนากับผู้อื่นที่อยู่ห่างไกลได้ทั้งในลักษณะการพิมพ์ข้อความและเสียง

    5. ร่วมกลุ่มอภิปรายหรือกลุ่มข่าวเพื่อแสดงความคิดเห็น หรือพูดคุยถกปัญหากับผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นการขยายวิสัยทัศน์ในเรื่องที่สนใจนั้นๆ

    6. ถ่ายโอนแฟ้มข้อความ ภาพ และเสียงจากที่อื่นๆ รวมทั้งโปรแกรมต่างๆ ได้จากแหล่งที่มีผู้ให้บริการ

    7. ตรวจดูราคาสินค้าและสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งบริการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปห้างสรรพสินค้า

    8. ให้ความบันเทิงหลายรูปแบบ   เช่น  การฟังเพลง รายการวิทยุ การชมรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รวมไปถึงการแข่งขันเกมกับผู้อื่นได้ทั่วโลก  

    9. ติดประกาศข้อความที่ต้องการให้ผู้อื่นทราบได้อย่างทั่วถึง

    10. ให้เสรีภาพในการสื่อสารทุกรูปแบบแก่บุคคลทุกคน

ข้อเสียของอินเทอร์เน็ต

ถึงแม้อินเทอร์เน็ตจะก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้มากมาย   แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ   ดังต่อไปนี้

    1. อินเทอร์เน็ตเป็นข่ายงานขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ ทุกคนจึงสามารถสร้างเว็บไซด์หรือติดประกาศข้อความได้ทุกเรื่อง บางครั้งข้อความนั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการรับรอง เช่น ข้อมูลด้านการแพทย์หรือผลการทดลองต่างๆ จึงเป็นวิจารณญาณของผู้อ่านที่จะต้องไตร่ตรองข้อความที่อ่านนั้นด้วยว่าควรจะเชื่อถือได้หรือไม่

    2. นักเรียนและเยาวชนอาจติดต่อเข้าไปในเว็บไซด์ที่ไม่เป็นประโยชน์หรืออาจยั่วยุอารมณ์ ทำให้เป็นอันตรายตัวตัวเองและสังคม

 ที่มา: http://www.rayongwit.ac.th/computer/m2fri49/g18m2fri/internet_goodbad.htm

 

ข้อดีข้อเสียของอินเตอร์เน็ต

 รูปภาพ

ข้อดี
-สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้เร็วและค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเดินทางไปหาข้อมูลเอง -ทำให้เรามีโลกทัศน์ที่ไกลออกไป

-เปรียบเสมือนห้องสมุดของโลกใช้ในการค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น งานวิจัย บทความ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ฯลฯ ได้จากแหล่งข้อมูลทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง

– สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่างๆที่อยู่ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วจากการรายงานข่าวของสำนักข่าวที่มีเว็บไซด์อยู่ รวมถึงการพยากรณ์อากาศของประเทศต่างๆทั่วโลกด้วย

– สามารถสนทนากับผู้อื่นที่อยู่ห่างไกลได้ทั้งในลักษณะการพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันและการพูดคุย

– สามารถเข้าร่วมกลุ่มอภิปราย หรือกลุ่มข่าวเพื่อแสดงความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันซึ่งเป็นการขยายวิสัยทัศน์นั้นๆ

– สามารถติดประกาศข้อความต่างๆ ที่ต้องการประกาศให้ผู้อื่นทราบได้อย่างทั่วถึง

– สามารถถ่ายโอน(Download) โปรแกรม แฟ้มข้อความ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงจากเว็บไซต์

– ให้บริการด้านระบบ โปรแกรมขององค์กรต่างที่เป็น .NET

– ให้บริการทางด้าน E ต่าง ๆ

ข้อเสีย

-เป็นสื่อที่ควบคุมยาก

-เป็นแหล่งอบายมุขในด้านต่าง ๆ

– เป็นสื่อที่วัยรุ่นติด และ ทำให้การเรียนตกตำลง

-ในการควบคุมในการใช้สื่อที่เป็นการเสื่อมเสียลำบาก เป็นช่องทางของมิจฉาชีพที่มีการทำให้เยาวชนเสียอนาคต

– สื่อบางสื่อไม่เหมาะกับเยาวชน เช่น เป็นสื่อลามกอนาจาร

-ใช้ในการหลอกลวง โดยการโฆษณาชวนเชื่อ

– ทำให้เสียเวลาที่ควรจะได้ในองค์กร หากใช้ในทางที่ผิด

– เป็นช่องทางนำ Virus เข้าสู่ระบบ Computer

– ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้ง่าย

ที่มา: http://bludger-zicker.blogspot.com/2009/12/blog-post.html

ข้อดีและข้อเสียของอินเตอร์เน็ต

รูปภาพ 

ข้อเสีย
1.1นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนอาจเข้าไปในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก และไม่เป็นประโยชน์หรือยั่วยุทางอารมณ์ทำให้เป็นอันตรายต่อตนเองและทางสังคมได้ เช่น ดูเว็บลามกทำให้เกิด ตัณหา สร้างโปรแกรมโจมตีผู้อื่นเช่นไวรัส
1.2 เว็บไซต์บางอย่างชักจูงผู้อ่านไปในทางไม่ดี หรือมีการล่อลวงทำให้เสื่อมเสียหรืออาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เว็บไซต์การแทงพนันบอล ซื้อขายบริการทางเพศ ภาพลามกอนาจาร เกมส์ ฯลฯ
1.3เมื่อเราใช้อินเตอร์เน็ตติดต่อกันเป็นเวลานานๆ จะมีผลกระทบ ต่อร่างกาย และจิตใจได้
1.4. สิ้นเปลืองงบประมาณในการซื้อคอมพิวเตอร์
1.5 ทำให้พฤติกรรมของวัยรุ่นก้าวร้าวและหมกมุ่นในกิจกรรมบางอย่างมากเกินไป จนเสียการเรียน
ข้อดี
1. เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลขนาดใหญ่และมีข้อมูลที่ทันสมัย เปรียบเสมือนห้องสมุดของโลก
2. สามารถรู้ข่าวสารได้ทันโลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอดเวลาทันต่อเหตุการณ์
3. มีความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสาร
4. ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาข้อมูลหลาย ๆ เรื่อง
5. ให้บริการด้านระบบ โปรแกรมขององค์กรต่างที่เป็น .NET – การเสียภาษาทางอินเตอร์เน็ต
6.เป็นแหล่งซื้อขายในระบบอิเล็คทรอนิกส์ ให้บริการทางด้าน E – ต่าง ๆ – การค้าข่ายบนอินเตอร์เน็ต – การเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต – การส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ – การประชุมผ่านเครือข่ายบนอินเตอร์เน็ต – ห้องสมุดอีเล็กทรอนิกส์

ที่มา: http://uraipornleelar-moonoi.blogspot.com/2007/11/15.html

 รูปภาพรูปภาพ

Advertisements