การใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

 

          การใช้โปรแกรมค้นดู (Browser) เป็นโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์จากเครื่องอื่นมาแสดงผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรางานในระบบอินเตอร์เนต  โปรแกรมที่นิยมใช้คือ โปรแกรมอินเตอร์เนต เอกพลอเรอร์ (Internet Explorer)  มีเครื่องมือที่สำคัญคือ

 

  ใช้เพื่อต้องการย้อนกลับไปหน้าที่ผ่านมา
  ใช้เพื่อต้องการข้อมูลหน้าต่อไป
  หยุดการติดต่อกับเว็บเพจที่เปิดอยู่
  เรียกข้อมูลซ้ำกรณีที่การสื่อสารมีปัญหา
  กลับไปเว็บไซต์ที่เปิดครั้งแรก
  การค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการ
  เก็บเว็บไซต์ที่ชอบไว้  สามารถเรียกใช้ได้ทันที
  ใช้ในการดูหนัง ฟังเพลงจากอินเตอร์เนต
  เก็บข้อมูลที่เคยเข้าไปใช้บริการ
  การสั่งพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์
  สำหรับพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ต้องการ
  คลิกเพื่อต้องการเข้าเว็บไซต์ที่ต้องการ

 

           การเข้าเว็บไซต์

                การใช้งานโปรแกรมค้นดูสำหรับเปิดหน้าเว็บเพจ   เราต้องกรอกตำแหน่งหรือชื่อของเว็บไซต์ในช่อง    โดยพิมพ์ WWW.   ตามด้วยชื่อ   แล้วกดปุ่ม Enter   หรือปุ่ม    รอสักครู่โปรแกรมจะค้นหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นมาแสดงให้เราเห็น เช่น  เราต้องการเข้าดูข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีชื่อเว็บไซต์ว่า http://www.obec.go.th การเข้าสู่เว็บไซต์มีขั้นตอนดังนี้

               1. เปิดโปรแกรม  Internet Explorer 

               2. พิมพ์  http://www.obec.go.th  ในช่อง Address  แล้วกด  Enter

               3. โปรแกรมจะดึงข้อมูลของเว็บไซต์ในหน้าแรกมาแสดงที่จอคอมพิวเตอร์ทันที

               จากนั้นก็สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ เนื่องจากเว็บไซต์มีหลายเว็บเพจ  การจะเข้าไปยังหน้าอื่นๆ ต้องใช้เมาส์คลิกที่ชื่อของข้อความหรือเรื่องที่ต้องการค้นหา ให้สังเกตว่าตัวชี้เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปมือแสดงว่า สามารถคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดได้

           การใช้เครือข่ายอินเตอร์เนตสืบค้นข้อมูล

                บนเครือข่ายอินเตอร์เนตมีข้อมูลอยู่อย่างมากมาย  มีหลายประเภท  ในการสืบค้นข้อมูลด้วยวิธีทั่วๆ ไปจะทำได้ช้าระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตจึงมีโปรแกรมช่วยค้นหาข้อมูล ซึ่งจะอยู่ในเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล (Search Site) ในเว็บไซต์เหล่านี้จะจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

                1. โปรแกรมค้นหา (Search Engine)  เป็นการค้นหาข้อมูลอัตโนมัติ  เหมาะกับการค้นหาข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง  เช่น Yahoo, Lycos, Google ฯลฯ

                2. สารบบค้นหา (Search Directory)  เป็นเว็บไซต์ที่ค้นหาข้อมูลที่จัดเป็นหมวดหมู่แบบกว้าง ๆ เช่น Yahoo, Sanook ฯลฯ

          การบันทึกข้อมูลจากเว็บเพจ

               ในการสืบค้นข้อมูลในระบบอินเตอร์เนตมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลโดยการบันทึกลงฮาร์ดดิสก์หรือแผ่นดิสเก็ต  มีวิธีการทำดังต่อไปนี้

                  1. เข้าโปรแกรม  Internet Explorer  และเข้าเว็บไซต์ที่ต้องการ

                  2. คลิกเมนู File  จะมีกรอบคำสั่งแสดงออกมา

                  3. เลือกคำสั่ง  Save as  จะมีกรอบโต้ตอบแสดงออกมา

                  4. เลือก  Drive  ที่ต้องการจะจัดเก็บข้อมูลจากเว็บเพจ ที่ช่อง Save in

                  5. พิมพ์ชื่อแฟ้มข้อมูลในช่อง   File name

                  6. กดปุ่ม   Save

 

          การสั่งพิมพ์ข้อมูลจากอินเตอร์เนต

               เมื่อค้นพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์  เราสามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการได้ทันที  โดยคลิกที่สัญรูป (Icon) ของเครื่องพิมพ์    มีขั้นตอนดังนี้

                   1. ที่เมนู  File   และเลือกคำสั่ง  Print

                   2. จะแสดงหน้าต่างของการพิมพ์   ของเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้

                   3. เลือกหน้าที่จะพิมพ์        

                   4. คลิกปุ่ม  OK

 

 

 

ที่มา: http://school.obec.go.th/winais/lesson-V/inter-learning.htm

 

Advertisements